Mobilność studencka

STUDIA ZA GRANICĄ

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet współpracuje z Programem eduABROAD. Program ten oferuje bezpłatną pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów, a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji.

Program eduABROAD to oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce. W Programie aplikację na studia za granicą można złożyć bezpośrednio i bez żadnych dodatkowych opłat. Program eduABROAD to oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce.
Program oferuje możliwość studiowania w Anglii, Danii, Holandii, Szwecji oraz na Łotwie.

Studia za granicą to świetnie doświadczenie i polepszanie swojej konkurencyjności na rynku pracy. To także nawiązywanie nowych znajomości i wiedzy na temat innych kultur i stylów życia. Jest to znakomita okazja do praktycznego uczenia się języków obcych.

Program eduABROAD


PROJECTS ABROAD

Projects Abroad to jedna z największych światowych organizacji, która zajmuje się programami międzynarodowych wolontariatów, staży zawodowych i kursów językowych. W organizacji zatrudnionych jest 500 osób, które realizują ponad 300 programów w 27 krajach na 6 kontynentach.
Na wolontariat bądź staż z programami Projects Abroad można wyjechać m.in. do Kenii, Etiopii, na Jamajkę bądź wyspy Galapagos.

Organizacja realizuje programy w takich dziedzinach jak:

 • Archeologia
 • Budownictwo
 • Biznes
 • Wolontariat społeczny
 • Ochrona środowiska
 • Kultura
 • Dziennikarstwo
 • Prawo i Prawa człowieka
 • Medycyna i opieka zdrowotna
 • Sport
 • Edukacja
 • Weterynaria i Opieka nad zwierzętami
 • Programy dla młodzieży 16-19 lat
 • Kursy językowe

Główną zasadą, którą kierują się organizatorzy programów jest użyteczność. Odbyty wolontariat
i staż zagraniczny ma przynieść korzyść zarówno wyjeżdżającemu do obcego kraju, jak i lokalnej społeczności.

Koszty
Projects Abroad to organizacja, która nie otrzymuje dofinansowania z zewnętrznych instytucji na koordynowane przez siebie programy. Pokrycie kosztów należy do uczestnika. Poniesione koszty przeznaczane są na zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie), ubezpieczenie zdrowotne
i ubezpieczenie podczas podróży, wsparcie przed wyjazdem oraz wsparcie w czasie pobytu (odbiór
z lotniska, przydzielony opiekun, szkolenie kulturowe)

Opłaty nie obejmują:

 • kosztów biletu lotniczego,
 • kosztów ewentualnych szczepień,
 • kosztów uzyskania wizy,
 • wydatków osobistych.

Zakwaterowanie
Wolontariusze i stażyści mają możliwość zamieszkania u lokalnych rodzin goszczących bądź
w hostelach. Wybrane domy i rodziny spełniają określone standardy higieny, czystości i komfortu. Zazwyczaj jedna osoba z rodziny zna język angielski, by móc porozumiewać się z gościem. Po przyjeździe, istnieje możliwość zmiany miejsca zakwaterowania. Zamieszkanie u rodzin goszczących to doskonała okazja do poznania kultury i zwyczajów danego kraju.

Wysokość opłat
Oplata uzależniona jest od kraju, do którego się wyjeżdża oraz od długości uczestnictwa w projekcie.
Tabela oplata została umieszona na stronie http://www.projects-abroad.pl/oplaty-i-uslugi/lista-oplat-w-zl/
Aby wyjechać na wolontariat bądź staż w ramach jednego z programów Projects Abroad, należy wyplenić Internetowy formularz aplikacyjny: http://www.projects-abroad.pl/zloz-aplikacje/

Projects Abroad


MOST

MOST to program  mobilności studentów i doktorantów skierowany do studentów polskich uniwersytetów, dzięki któremu mogą oni odbyć część studiów na innej uczelni. 
Dzięki programowi MOST można kontynuować studia na uczelni innej niż pierwotna. Studenci mają możliwość kontaktu ze specjalistami działającymi w innych miastach. Ponad to dzięki takiej mobilności pokazują przyszłemu pracodawcy, że nie mają trudności
z nawiązywaniem nowych kontaktów oraz z szybkim przystosowaniem się do nowych warunków. To doświadczenie wzbogaca CV i uatrakcyjnia sylwetkę studenta na rynku pracy.

W programie MOST uczestniczą:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana  Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski.

Uczestnikiem programu MOST może zostać każdy student/studentka, którzy ukończyli drugi semestr jednolitych studiów magisterskich, drugi semestr studiów I stopnia bądź pierwszy semestr na studiach II stopnia.
Studenci mogą wyjechać na okres jednego roku akademickiego. Mają możliwość także wyjechać dwukrotnie na jeden semestr na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Rekrutacja do Programu MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

Zaletą tego programu jest brak podziałów oraz obiektywizm podczas rekrutacji, a także bezpośrednio w trakcie trwania programu. Nie ważne skąd pochodzisz, ani czy jesteś osobą niepełnosprawną. Wszyscy mają równe szanse.

Program mobilności studentów i doktorantów MOST


ERASMUS

Program Erasmus jest skierowany do uczelni, studentów i pracowników.  Podstawową ideą Erasmusa jest rozszerzanie współpracy między uczelniami z całego świata. Patronem tego projektu jest Erazm z Rotterdamu, który kształcił się w całej Europie. Program powstał z myślą o propagowaniu i rozwijaniu m.in. mobilności studenckiej.
Studenci w ramach Erasmusa mogą wyjechać na studia do szkoły wyższej, która współpracuję z ich uczelnią bądź na praktykę do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji
i instytucji.
Wymianę studentów  w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa. Jest to dokument uprawniający szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus i otrzymywania funduszy na konkretne działania organizowane  w ramach programu. Można wybrać uczelnię ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji.
Wyjechać w ramach Erasmusa mogą studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych na okres od trzech do dwunastu miesięcy.
Wyjazd za granicę na studia lub praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus to doskonała szansa na podszlifowanie języków obcych, zyskanie cennego doświadczenia zawodowego, poznanie nowych kultur oraz zdobycie nowych znajomości. Dodatkowo zagraniczna praktyka i studia za granicą uatrakcyjniają CV.

Program Erasmus


AEGEE

Association des Etats Generaux des Etudians de l’Europe - Europejskie Forum Studentów (AEGEE)

AEGEE jest apolityczną, niezależną organizacja pozarządową oraz największą interdyscyplinarną instytucją studencką, liczącą około 13 000 członków, działających w ponad 200 miastach uniwersyteckich w 40 krajach europejskich.

AEGEE założona została w 1985 roku w Paryżu i jest otwarta dla studentów wszystkich kierunków. Stowarzyszenie oferuje współprace przy międzynarodowych projektach, konferencjach, seminariach, wymianach, szkoleniach wyjazdach studyjnych oraz spotkaniach grup roboczych dla młodych ludzi i wolontariuszy z 40 krajów europejskich.
Główne cele organizacji to:
• Promocja zjednoczonej Europy bez uprzedzeń.
• Dążenie do wykreowania otwartej i tolerancyjnej społeczności dziś i w przyszłości.
• Propagowanie demokracji, praw człowieka, tolerancji, międzynarodowej współpracy, mobilności i edukacji o wymiarze europejskim.

Zrozumienie i poznanie wielokulturowego wymiaru europejskiego kontynentu, usuwanie granic państw, walka o tolerancję, kształtowanie obywateli o otwartych poglądach, to tylko niektóre z powodów, dzięki którym powstał projekt Summer Univerity.
Summer University to projekt, który realizowany jest w okresie letnim i trwa od jednego do czterech tygodni. Od 20 do 50 młodych osób spotyka się w rożnych miejscach Europy, by posmakować różnorodności i wielokulturowości.

To, w jakich zajęciach będziemy brać udział zależy od kursu, jaki wybierzemy:
• Language Course - kurs językowy prowadzony przez studentów,
• Language Course PLUS kurs językowy prowadzony przez profesjonalistów, Summer Course - dotyczy jednego lub kilku zagadnień związanych z kulturą i historią danego kraju, prowadzony jest przez studentów,
• Summer Course PLUS - podobnie jak Summer Course, tylko zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów,
• Travelling Summer University - umożliwia poznać kraj lub region.

Koszty
Koszt pobytu w czasie jednego "summeru" wynosi około 150 euro - na miejscu zagwarantowane jest wyżywienie (najczęściej dwa posiłki dziennie) i zakwaterowanie. Jedynym minusem jest to, że sami musimy zorganizować sobie dojazd.

Jak wyjechać na Summer University?
Wystarczy zapisać się do AEGEE (wypełnić ankietę i zapłacić składkę członkowską). Następnie na stronie www.aegee.org/su, gdzie znajdziemy opisy wszystkich ,,summerów”, należy wypełnić formularz aplikacyjny. Spośród wymienionych miejsc wybrać trzy i przesłać swój list motywacyjny. Aplikować można tylko przez Internet w miesiącach kwiecień/maj.
W Polsce znajduje się 12 oddziałów AEGEE, gdzie można uzyskać szczegółowe informację na temat Summer University oraz innych projektów realizowanych przez organizację.

Oddziały AEGEE w Polsce:
• Wrocław
• Warszawa
• Toruń
• Poznań
• Opole
• Lublin
• Kraków
• Katowice
• Gliwice
• Gdańsk
• Białystok
• Zielona Góra

Europejskie Forum Studentów (AEGEE)

 

Finansowanie